• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ombergs bokskogs domänreservat

Vägbeskrivning

Ombergs bokskogs domänreservat är ett vackert naturreservat som ligger i kommunen Ödeshög i Östergötlands län. Reservatet skapades den 3 juli 1998 och förvaltas sedan dess av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Området sträcker sig över en yta av 9 hektar mark, vilket utgörs helt av skog.

Bokskogen är belägen på Ombergs sydsluttningar ner mot Vättern och räknas som en av de nordligaste bokskogarna i Sverige. Att promenera runt i skogen under lövsprickningen ger en känsla av ro och avkoppling.

Om du besöker bokskogen under våren kan du uppleva en mängd vårörter som blåsippa, vitsippa, gulsippa, lungört, svalört och vårlök. Dessa växter blommar och sätter frö innan bladen sluter sig. Under sommaren kan du uppleva mer skuggtåliga växtarter som trolldruva, ormbär och ramslök. Ramslöken har en mycket stark lukt och smak av lök.

Området var tidigare betesmark för böndernas kor. Resterna av gamla åkrar och slåttermarker finns kvar och är en påminnelse om de torpare som vaktade den kungliga Djurgården mellan åren 1652-1805.

Bokskogen består av mycket ek och alm, och många av träden är grova och gamla. De äldsta träden står längst ned mot vattnet och har funnits här sedan 1946 då området avsattes som skyddsområde av Domänverket.

Gamla och grova ädellövträd är värdefulla livsmiljöer för lavar, svampar och insekter, och flera sällsynta arter finns här. Skogen är också omtyckt av fåglar, speciellt hackspettar. Men det finns även gott om småfåglar som stenknäck, grönsångare och svartvit flugsnappare. Här förekommer även den sällsynta mindre flugsnapparen.

För besökare finns det information, parkering och rastplatser att tillgå. Ombergs bokskogs domänreservat är en plats att besöka för en avkopplande och vacker naturupplevelse.