• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ormö

Vägbeskrivning

Ormö är ett naturreservat beläget i Valdemarsviks kommun i Östergötlands län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Östergötlands län den 28 april 1972 och sträcker sig över en yta av 545 hektar, varav 71 hektar utgörs av landyta. Resten består av 473 hektar vatten och 52 hektar skog.

Ormö och Lillö är två öar som utgör största delen av reservatet. Där finns också flera mindre holmar och skär som ligger i Valdemarsvikens yttre del. Hällmarker med tunt eller inget jordlager av morän dominerar markerna på de höglänta delarna, där berget ofta går i dagen. Medelålders barrskog dominerar större delen av Ormö och Lillö, med risdominerat fältskikt och arter som blåbär, lingon och kråkbär. Små bestånd av klibbalstrandskog finns närmast stranden.

En stor fålla på Ormö som betas av nötdjur inkluderar hällmarktallskog, risdominerad barrskog, före detta åker- och ängsmark och lundmiljöer med hassel och äldre ek, ask och hamlade lindar. En artrik och hävdgynnad flora med bland annat bockrot, blåklocka, gullviva, jungfrulin, backnejlika, brudbröd, knägräs, darrgräs och Adam och Eva finns på en torrbacke på den före detta ängsmarken. Gamla lindar har återhamlats på senare tid.

Ormö och Lillö är tydligt skogsbrukspåverkade och det finns inslag av gamla träd och död ved främst på hällmarkerna. På tallarna finns det bland annat tallticka och på veden växer det krävande arter som laxticka och ladlav.

Ormö har haft bosättningar sedan början av 1700-talet och två fornlämningar i form av stensättningar vittnar om mänsklig aktivitet på öarna sedan en lång tid tillbaka. Åker- och ängsmarken hade sin största utbredning under början av 1800-talet och låg främst på västra delen av Ormö.

Naturreservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och är ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden och kulturhistoriska värden.