• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Prästeboda

Vägbeskrivning

Prästeboda är ett naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet är 78 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län sedan det skapades den 29 maj 2009. I reservatet finns en gård med djupa rötter i historien som donerades till Svenska Alliansmissionen av bröderna Carl och Anders Carlsson. En del av markerna blev skyddade som naturreservat.

Reservatet består av 77 hektar landyta och 1 hektar vatten. Det finns 48 hektar skog inom reservatet och följande anordningar finns tillgängliga: dass, information, parkering och rastplats.

Reservatet visar hur landskapet har förändrats över tid med stenmurar, odlingsrösen, diken och mossbeväxta husgrunder som hjälper oss att ana gårdens brukningshistoria. När slåttern och betet på gården minskade började betesmarkerna successivt växa igen.

I reservatet finns också marker med skogsbryn, alsumpskog och tätare partier av ädellövskog med både äldre träd och död ved. Eftersom området har många skiftande miljöer finns här ett rikt fågelliv. Här trivs till exempel arter som kattuggla, sparvuggla, mindre hackspett, bivråk och rödstjärt.

I reservatets norra del finns en sandplatå med brant sluttning som gränsar mot Storesjön, och från krönet har man en god utsikt. Tidigare fanns det vacker granskog i området, men 2005 fällde stormen Gudrun nästan all vuxen gran i reservatet. Tanken är att delar av de stormfällda områdena ska bli betesmarker med ädellövträd. Mosippa, backsippa och klockgentiana har tidigare trivts i betesmarkerna men har nu minskat eller helt försvunnit, och förhoppningen är att dessa arter ska komma tillbaka i större antal.

Prästeboda är en gammal kulturgård med anor från slutet av 1700-talet. Vägen upp till gården kantas av en lönnallé och stenmurar och gården är omgiven av en gammal och naturskön gårdsmiljö.