• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Råglandaberget

Vägbeskrivning

Det är ett område med rikt växt- och djurliv, vilket beror på berggrundens basiska egenskaper och den begränsade påverkan av skogsbruk i branterna. På bergkrönet kan man njuta av en strålande utsikt över det omgivande landskapet.

Råglandaberget har gammal tallskog på toppen och en artrik blandad lövskog som domineras av sydliga, ädla lövträd såsom hassel, lind, lönn, alm och ask. I bergsbranten finns en äldre blandskog som är reservatets kärna. Här finns en riklig förekomst av hålträd, gamla lövträd och liggande och stående döda träd som ofta saknas i brukade skogar.

Naturreservatet bildades för att bevara ett exempel på skogslandskapets mångfald av biotoper och arter genom att skydda ett värdefullt hyperitberg med rik flora och fauna. Det ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000, och EU:s Life-Nature fond har delvis finansierat bildandet av detta Natura 2000-område.

I reservatet finns anordningar för besökare, såsom utsiktspunkter, informationstavlor och parkering. Råglandaberget är ett viktigt naturreservat som är väl värt ett besök för att uppleva dess unika skönhet och biologiska mångfald.