• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ramshults tallskogar

Vägbeskrivning

Naturreservatet Ramshults tallskogar är beläget i det ensligt belägna skogslandskapet vid Börrum i kommunerna Söderköping och Valdemarsvik i Östergötlands län. Naturreservatet består av 24 hektar landyta, varav 17 hektar utgörs av skog. Det är ett relativt nytt naturreservat som skapades den 21 december 2019 och förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län.

En av de mest intressanta egenskaperna hos Ramshults tallskogar är att det finns enstaka partier med gammelskog kvar. Delar av skogen är ännu äldre med träd som är 200 till 250 år gamla. Den bäst bevarade gammelskogen i reservatet ligger öster om Ramshult, ett barrskogsområde utan synliga spår av skogsbruk. På några av de gamla tallarnas skorpbark finns den mycket ovanliga och hotade garnlaven.

Naturreservatet består också av flera små blöta mossar med kryddoftande skvattram och lågvuxen hällmarksskog i en för trakten högt belägen terräng. Död ved är ett viktigt inslag för den biologiska mångfalden i naturreservatet. På den döda veden i reservatet lever bland annat de ovanliga arterna dvärgbägarlav och grön sköldmossa.

Ramshults tallskogar är ett viktigt och skyddat område som ger en unik inblick i den svenska skogens biologiska diversitet. Naturreservatet är en viktig plats för forskning och miljöskydd, och ger besökare möjlighet att uppleva och lära sig om den svenska skogens mångfald.