• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ranebo naturskog

Vägbeskrivning

Ranebo naturskog är ett naturreservat som ligger i den sydöstra delen av Stenungsunds kommun i Västra Götalands Län. Det förvaltas av Västkuststiftelsen och skapades den 17 februari 2001. Med en storlek på 306 hektar, där 268 hektar är landyta och 37 hektar är vatten, utgör området en viktig plats för bevarande av naturvärden.

Naturreservatet består av äldre barrskog och ädellövskog på rik mark, med en rad skyddsvärda hotade arter. Skogarna i området är planterade kring 1900, men har fått stå orörda sedan återbeskogningen utfördes. Här finns många lågor, torrakor och orörda småmiljöer, vilket gör att området är hem åt en rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved.

Ranebo naturskog har en påtaglig vildmarksprägel och är därför en viktig plats för fågelarter som till exempel tjäder, orre, järpe och mindre hackspett. Det finns även vandringsleder, stigar, rast- och grillplatser för besökare som vill utforska området.

Sammanfattningsvis är Ranebo naturskog ett vackert och unikt område som är viktigt för bevarandet av naturvärden i Stenungsunds kommun. Genom att skydda området kan vi säkerställa att de hotade arterna och den vackra naturen finns kvar för framtida generationer att uppleva och njuta av.