• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ranneberget

Vägbeskrivning

Ranneberget är ett 84 hektar stort naturreservat som förvaltas av Västkuststiftelsen. Reservatet ligger i Melleruds kommun i Västra Götalands Län och skapades den 28:e mars 1996. Området är starkt kuperat och består av flera höjder och dalgångar som bjuder på en fantastisk utsikt över slättbygderna i öster och sydost.

Den högsta kullarna i reservatet domineras av fattig barrskog med mest tall och vårtbjörk i torra partier, och granskog i fuktigare delar. I sluttningar och rasbranter omväxlar örtrika granskogar med frodiga bland- och lövskogar. Ädellövskogar med inslag av ask, ek, lind, lönn och alm kan också hittas i området.

Ranneberget är också hem åt en rik och intressant flora, tack vare traktens näringsrika bergarter. Här kan man hitta idegran, uddbräken, hällebräcka, örtlav, jättelav och gytterlav.

Reservatet är också en viktig plats för den utrotningshotade vitryggiga hackspetten, men det är sällan man får se dem. Istället har man större chans att få möta stenknäck och nötkråka i området.

Följande anordningar finns på plats i reservatet: Information, Parkering och Rastplats. Om du vill besöka Ranneberget kan du hitta det i den sydöstra delen av Lianefjället i Melleruds kommun. En stig utgår också från den södra entrén vid Köttsjöns sydsida och går norrut.