• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Råön

Vägbeskrivning

Råön – ett naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet skapades den 8 december 2006 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Det omfattar en landyta på 28 hektar, varav 23 hektar består av skog.

Namnet Råön härstammar från ordet rådjur och kommer från det tidigare rika djurlivet på ön. På ön finns en stenåldersboplats och ett röjningsröseområde som visar på äldre tiders markanvändning. Besökare kan följa en stig genom den vackra bokskogen och området med fornåkrar.

Reservatet har en rik flora av trädlevande mossor och lavar i den gamla bokskogen. De äldsta bokarna anses vara mer än 200 år gamla och hotade arter som savlundlav, liten blekspik, bokvårtlav och bok-fjädermossa växer på de gamla trädens stammar. Död ved i olika stadier av nedbrytning ger livsmiljö åt många vedlevande svampar och insekter.

I reservatets västra del växer mest gran och längs stränderna finns äldre träd som gynnar ett rikt växt- och djurliv. Reservatet har anordningar som information, eldstad och rastplats för besökare att använda.

Information
Eldstad
Rastplats