• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Ringåskullen

Vägbeskrivning

Ringåskullen är ett naturreservat beläget i Åsele kommun i Västerbottens län. Reservatet är 168 hektar stort, varav 151 hektar utgörs av land och 17 hektar av vatten. Det skapades den 28:e december 2009 och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Reservatet är hem för en stor myr som är orörd och består av svagt sluttande starrkärr. Myren ligger på en platå som avvattnas åt öster via Järvsjön och åt nord och sydväst via bäckar som rinner ut i sjön Stor-Trehörningen. Dessutom finns flera mindre tjärnar utspridda i myrlandskapet.

Skogen i reservatet består till största delen av 100-140-årig grandominerad, skiktad ur- och naturskog med inslag av betydligt äldre granar och tallar. Det finns även måttligt med björk samt enstaka aspar och sälgar.

Ringåskullen är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och är hem för flera sällsynta arter av fåglar, växter och insekter. Reservatet är också en viktig plats för friluftsliv och rekreation för lokalbefolkningen och besökare.