• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Rönnö

Vägbeskrivning

Rönnö är ett naturreservat beläget i Kronobergs län, mellan kommunerna Ljungby och Markaryd. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Kronobergs län den 28:e april 2005 och sträcker sig över 441 hektar. Av dessa består 440 hektar av landyta och 261 hektar utgörs av skog.

Ett besök i Rönnö bjuder på en orörd myr och gammal naturskog. Vissa av träden är upp emot 200 år gamla och här trivs bland annat tjäder, orre, skogsduva samt ovanliga mossor, lavar och svampar. Reservatet är unikt då det innehåller en blandning av ädellövskog, blandskog, barrskog, sumpskog och flera olika sorters myrar. Denna variation av skog och marktyper är ovanlig i den här delen av landet vilket gör Rönnö till ett mycket värdefullt reservat.

För att bevara områdets biologiska mångfald är det viktigt att sköta om det genom att exempelvis avverka granplantager, röja gran och återinföra skogsbete. För besökare finns anordningar som information och parkering samt möjlighet att vandra på någon av leden i området och njuta av omgivningarna och stillheten.

Rönnö ligger på båda sidor om gränsen mellan Hallands och Kronobergs län och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Reservatet är en viktig del av den svenska naturen och kommer att fortsätta vara det, inte minst då naturskogen blir äldre.

Information
Parkering