• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Säverum

Vägbeskrivning

Säverum är ett naturreservat som ligger i Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 1 juni 2019. Området har en landyta på 29 hektar, varav 23 hektar utgörs av skog.

Från tallhällarna längs förkastningsbranterna kan man se ut över sjön Yxningen och ön Sandö, som också ingår i naturreservatet. Området är varierat med höjder och dalsänkor. Här kan man se den näpna lilla orkidén knärot, som växer i gammelskogen.

Säverum är hem till värdefulla hällmarkstallskogar och blandbarrskogar, som skyddas vid sjön Yxningens förkastningsbranter och på ön Sandö. Gamla tallar som är upp till 200 år gamla och senvuxna granar växer på hällmarkshöjderna. Senvuxna träd betyder att de vuxit mycket långsamt på grund av näringsfattig mark eller trängsel med andra träd. De kan vara små men ändå väldigt gamla.

I sänkorna nedanför hällmarkerna finns skogar på näringsrikare mark där blåsippan blommar om våren. Där finns gran, tall, asp, björk, sälg och al. På vissa platser finns grova eller senvuxna ekar. Skogen påverkas av bete, och det finns gamla stängselstolpar som minner om gårdens betesdjur som en gång gick i dessa skogar.

Besökare kan utnyttja anordningar som badplats, information, parkering, rastplats och eldstad i naturreservatet Säverum.

Badplats
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad