• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Saxmarken

Vägbeskrivning

Naturreservatet Saxmarken, beläget i Tierp kommun i Uppsala län, är ett skyddat område på 729 hektar. Reservatet, som skapades 2013, förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och består av 569 hektar landyta och 159 hektar vatten. Skogen utgör 437 hektar av reservatet och här finns grova gammeltallar som är över 370 år gamla.

Saxmarken utgörs av en omväxlande mosaik av vatten, myr och skog. Området har tidigare bedrivit slåtter på kärrmarkerna och runt den grunda och fågelrika Skälsjön. Idag finns här stora björkdominerade sumpskogar med ett stort inslag av död ved, vilket lockar till sig hackspettar. De vanliga hackspettarna, som större hackspett, mindre hackspett och spillkråka, finns här tillsammans med den utrotningshotade vitryggiga hackspetten som också häckar i området.

Reservatet har också gran- och tallskogar med högstubbar och torrträd samt rikkärr, en hotad naturtyp som är fattig på näringsämnen men rik på arter. Här växer bland annat orkidéer som kärrknipprot, flugblomster och brudsporre. Marken är kalkrik vilket syns på de örtrika skogarna med orkidéer som guckusko, skogsnycklar, skogsknipprot och tvåblad.

I Saxmarkens reservat finns det också anordningar som information och parkering för besökare. Besökare kan uppleva den rika naturen och det rika fågellivet kring den grunda och vassrika Skälsjön samt spana efter hackspettarna. Resterna av ängslador vittnar om den tidigare slåttern och det öppnare landskapet som skogen har växt igen.

Saxmarken är ett vackert naturreservat med en rik biologisk mångfald och en fascinerande historia.