• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Siggeryd

Vägbeskrivning

Siggeryd är ett naturreservat som ligger i kommunen Ödeshög i Östergötlands län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 5 juli 2019. Reservatet har en landyta på 15 hektar och består till största delen av 13 hektar skog.

När man besöker Siggeryds naturreservat bjuds man på en färgstark upplevelse. Området har höga naturvärden knutna till betade och slåttrade miljöer. Här finns en flora som bara hittas där markerna under lång tid betats av djur eller slåttrats med lie. Blomsterfägringen lockar fjärilar och bin. En slåtteräng och en mindre yta som betas har särskilt rik flora, där en vackert gul treenighet av sommarfibbla, klasefibbla och slåttergubbe kan nämnas, alla rödlistade.

I hela reservatet finns gott om unga hamlade träd. Att hamla betyder att man beskär trädens grenar. Det är en gammal metod för att ta till vara på lövet som vinterfoder till betesdjuren. Hamlade träd kan utveckla höga naturvärden då de ofta blir långlivade och utvecklar håligheter. Även i skogen betar djuren, så kallat skogsbete. Träden står glest med öppna gläntor här och var. I de luckiga delarna av skogen når solljuset ner till marken vilket gör att det finns gott om gräs och örter även i skogen.

Träd som fallit har lämnats kvar i skogsbetet. Den rika förekomsten av död ved och mängden träd med håligheter skapar förutsättningar för insekter, svampar, mossor och lavar som är beroende av dessa strukturer. I ett område i öster finns flera grova aspar. Här på några stammar sitter den ovanliga och rödlistade lunglaven.

Reservatet har också en sumpskog och en hassellund, som kan bli biologiskt värdefulla på lite längre sikt allteftersom de utvecklas. Förutom den vackra naturen finns det också en parkering för besökare. I närheten av Siggeryd ligger också Natura 2000-området Gumby-Bultsbols odlingslandskap som har liknande miljöer. Här finns de rödlistade fjärilarna violettkantad guldvinge och ängsmetallvinge som mycket väl kan förekomma även i Siggeryd.

Parkering