• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skalberget

Vägbeskrivning

Skalberget är ett naturreservat som ligger i Åsele kommun, Västerbottens län. Reservatet är 103 hektar stort och förvaltas av Länsstyrelsen i Västerbottens län. Det skapades den 10 mars 1997 och består enbart av landyta, varav 84 hektar är skog.

Skalberget har en delvis brant sydsluttning som domineras av tall i de nedre delarna och gran i de övre. Björk, asp och sälg finns också insprängt här och var i beståndet, men främst i de nedre delarna. Flera av lövträden är mycket grova och man har observerat liten aspgelelav som är klassad som starkt hotad enligt rödlistan. Dessutom har man i området påträffat Doftticka, rosenticka och lappticka som samtliga är missgynnade. På en del av sälgarna växer det rikligt med lunglav.

Brandspår i form av brandljud och kolade högstubbar vittnar om brand för cirka 150 år tillbaka, kanske i samband med bränning av de omslutande slåttermyrarna. Den västra sidan är mycket brant och till stor del tekniskt impediment-stup.

Sammanfattningsvis är Skalberget ett vackert naturreservat med en blandning av tall, gran, björk, asp och sälg. Här finns också flera sällsynta arter, inklusive liten aspgelelav och Doftticka, rosenticka och lappticka. Brandspår vittnar om en lång historia av förändringar i området.