• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skålltorp

Vägbeskrivning

Naturreservatet Skålltorp är beläget i kommunen Skara i Västra Götalands Län och förvaltas av Länsstyrelsen i samma län. Reservatet skapades den 16 juli 2009 och sträcker sig över en yta på 15 hektar, varav 12 hektar utgörs av skog.

Gamla hagmarker och fuktiga sumpskogar präglar naturreservatet och skapar en variationsrikedom i landskapet. Området ligger i en region med rikedom på gamla ekar, vilket kan ses i reservatet genom de många grövre ekarna som växer där. Dessa ekar har vuxit upp i ett öppnare landskap än vad som finns idag och många av dessa hagmarker ska nu restaureras och åter betas i syfte att bevara de växter och djur som är beroende av gamla ekar.

Gamla och solbelysta ekar är viktiga för många hotade insekter och lavar. I området finns även värdefulla lundväxter, bland annat tibast som är en vacker men för människor giftig växt. Längs reservatets två bäckar växer fina sumpskogar med grova aspar och alar. De fuktiga lövpartierna ska lämnas att utvecklas fritt till glädje för det rika växt- och fågellivet.

Besökare kan ta del av information om naturreservatet på plats, men det finns inga andra anordningar för besökare. Naturreservatet Skålltorp är en viktig del av den biologiska mångfalden i området och bidrar till bevarandet av en unik naturmiljö.