• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skärgöl

Vägbeskrivning

Skärgöl är ett naturreservat beläget i Lessebo kommun, i Kronobergs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och har varit skyddat sedan 2013. Skärgöl är 21 hektar stort och består av både slåtterängar och trädklädda betesmarker med en lång historia. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000 och har en mängd kulturhistoriska lämningar såsom husgrunder, brunnar, källor, stentippar, odlingsrösen och äldre åkrar.

Växtligheten i området är varierad med en artrik flora som inkluderar kattfot, slåttergubbe, gökblomster, jungfru Marie nycklar, darrgräs och slåtterfibbla. På träden i betesmarkerna och på träden i alléer med ek och ask finns gropig skägglav, liten blekspik och skuggorangelav.

Den gamla landsvägen som går genom området kantas av stenmurar och en allé med äldre lövträd. Skärgöl är ett viktigt område för bevarande av biologisk mångfald och kulturhistoriskt värdefulla lämningar.