• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skärjån

Vägbeskrivning

Skärjån är ett naturreservat beläget i Gävleborgs län, mellan kommunerna Gävle och Söderhamn. Det är ett område som förvaltas av Länsstyrelsen i Gävleborgs län och som skapades den 9:e januari 2016.

Reservatet omfattar en yta på 192 hektar, varav 162 hektar är land och 30 hektar är vatten. Skärjån sträcker sig från sjön Stor-Skärjan i väster och till Axmar Bruk i öster. Det är ett av länets mest värdefulla strömmande vattendrag med omgivande lövrika strandskogar.

Besökare kan njuta av att promenera, fiska och uppleva områdets rika kulturhistoria. Det finns även anordningar som parkering, rastplatser, eldstäder och vindskydd för besökarnas bekvämlighet.

Området är känt för att ha spännande lämningar efter boplatser och kolningsanläggningar, samt spår av flottning, sågverk och järnframställning. Skärjån har en sydlig prägel, och vissa arter växer här längre norrut än vanligt. Ett exempel är ormbunken safsa, som växer i det strömmande vattnet.

Strandskogarna i naturreservatet är också hem för flera arter av taggsvampar. Här finns lummiga strandskogar med klibbal, glasbjörk, ask, asp och hägg, men också yngre partier av björk. På asp och ask kan man hitta skyddsvärda arter som korallblylav, stor aspticka och skinnlav.

Skärjån är ett område med en rik biologisk mångfald, där vanliga högörter som fackelblomster, ängsruta, bunkestarr, svärdslilja och videört växer. Men det finns även ovanliga och sydliga arter som hampflockel, strandklo och sjöranunkel. Olvon och små askskott är också mycket vanliga i området.

Gångbroarna över ån och skogarna bjuder på fina naturupplevelser, och strandzonen består till stora delar av flacka, översvämmade marker med svämsediment. Skärjån är ett fantastiskt naturreservat för alla som vill uppleva naturens skönhet och njuta av dess rika kulturhistoria.