• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skidtjärnsberget

Vägbeskrivning

Skidtjärnsberget är ett naturreservat beläget i kommunen Söderhamn i Gävleborgs län. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Gävleborgs län den 3 oktober 2008 och omfattar en landyta på 39 hektar. Huvuddelen av området består av skog, närmare bestämt 38 hektar barrblandskog med gran, tall, björk och asp som dominerande trädslag. Även rönn, gråal och sälg kan ses i området.

Det finns inga stigar i Skidtjärnsberget vilket ger besökare möjlighet att ströva fritt i området. I en sänka inne i reservatet finns ett litet lindbestånd som troligen är en rest från den medeltida värmeperioden. Skogen har inte brukats på länge vilket innebär att det finns gott om gamla och döda träd i olika nedbrytningsstadier. Detta gör att det finns en mängd ovanliga och skyddsvärda arter i området, främst vedsvampar.

I Skidtjärnsbergets naturreservat har flera arter med höga naturvärden hittats. Exempel på sådana arter är sötgräs, vedtrappmossa, aspgelélav, svart taggsvamp, rynkskinn och gräddticka. Dessa arter är rödlistade, vilket innebär att de är hotade och/eller missgynnade. Rödlistan tas fram av Artdatabanken som bedömer graden av utdöenderisk. En signalart fungerar som mätinstrument för naturmiljöer med höga naturvärden.

Besökare kan ta del av information om reservatet på plats. Skidtjärnsberget är ett vackert och intressant område för den som vill uppleva en äldre lövrik barrblandskog med en mängd ovanliga och skyddsvärda arter.

Information