• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skilsnäs

Vägbeskrivning

Skilsnäs är ett naturreservat som ligger i Ljungby kommun, Kronobergs län. Reservatet är på 49 hektar och förvaltas av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det skapades den 11 april 2001 och består av två hektar landyta, 46 hektar vatten och två hektar skog.

På halvön Skilsnäs finns ett rikt fågelliv och naturen är värdefull och gynnsam för lavar, mossor, insekter och svampar. Under stora delar av året är Skilsnäs snarare en ö än en halvö då den skärs av från land av högvattnet. Vill man besöka reservatet utan båt, gör man klokt i att ta på sig höga stövlar eller förbereda sig på att vada.

Skilsnäs är en stenig och blockig halvö i sjön Flåren på gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län. Ön har tidigare använts för bete och slåtter, men är idag bevuxen med gammal bokskog och ädellövblandskog med bok, björk, ek, al, asp och inslag av gran. På marken växer örter som tandrot, vispstarr, hässlebrodd och blåsippa. Längs de steniga stränderna kan man på några ställen se den vackra och sällsynta klockgentianan.

Kring Skilsnäs finns flera små öar och skär som är attraktiva häckningsplatser för sjöfåglar som fiskgjuse, storlom, havstrut och fisktärna. I reservatets södra del ligger de två Furuöarna.

Skogen på Skilsnäs har stått så gott som orörd de senaste 70 åren och har idag en mängd döende bok och björk. Här finns rikligt med grova högstubbar, torrträd och liggande stammar vilket gör området mycket värdefullt för lavar, mossor, insekter och svampar. Fågellivet är rikt och här häckar bland annat mindre hackspett.