• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skoghejdan

Vägbeskrivning

Skoghejdan är ett naturreservat beläget i kommunen Ystad i Skåne län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län, skapades den 2 december 2005 och har en storlek på 87 hektar. Av denna yta utgör 84 hektar land och 3 hektar vatten.

Reservatet innehåller 37 hektar skog och är beläget i ett mjukt böljande odlingslandskap. Tillsammans med reservaten Ållskog och Svartskylle utgör Skoghejdan ett av Skånes största sammanhängande områden med naturbetesmark.

Det småbrutna landskapet är hem till många ovanliga groddjur och insekter. Området har under mycket lång tid varit utmark till byarna i området och betesdjur och virkesuttag har format landskapet under århundraden. Detta har gett upphov till den varierade miljö som finns i reservatet idag.

I Skoghejdan finns bland annat öppna gräsmarker, dungar av ädellövskog, sumpskog, kärr, buskmarker och ett antal dammar. De sistnämnda uppstod i samband med torvbrytning i början av 1900-talet.

Besökare kan ta del av information om reservatet vid anordningar på plats och det finns också en rastplats. Skoghejdan är en viktig del av Skånes natur och en plats där besökare kan uppleva den vackra och varierade miljön.