• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Skvallermyren

Vägbeskrivning

Skvallermyren är ett naturreservat som ligger i Tierps kommun i Uppsala län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län och skapades den 13:e januari 2008. Reservatet har en landyta på 53 hektar, varav 52 hektar utgörs av skog.

Skogen i Skvallermyren är varierad och lättgången. Här kan man uppleva ren luft och fina naturupplevelser. Under vandringen kanske man hör en spillkråkas ihärdiga rop eller skymtar en tjäder.

Skogen i Skvallermyren har till stor del bevarat sin ålderdomliga karaktär eftersom den inte har dikats ur. Då skogen har fått utvecklas fritt, har den en större artrikedom än vad man annars finner i barrskogar i området.

Marken i reservatet har en hög kalkhalt vilket gynnar arter som skogsnycklar, en högrestad orkidé som blommar i juni och juli. Här lever också sällsynta mossor, lavar och svampar. Garnlav är en art som frodas i skogens höga luftfuktighet och hänger som stora sjok från träden.

Reservatet är öppet för allmänheten och det finns anordningar som information och parkering. På vårvintern kan man lyssna på tretåig hackspett som hävdar revir i området och på hösten kan man plocka bär och matsvamp. Det är dock viktigt att låta övriga svampar och växter vara ifred.

Information
Parkering