• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Söderfjärden

Vägbeskrivning

Söderfjärden är ett naturreservat beläget i Eskilstuna kommun i Södermanlands län. Reservatet skapades 1968 och sträcker sig över en yta av 208 hektar, varav 81 hektar är landyta, 127 hektar är vatten och 12 hektar är skog. Länsstyrelsen i Södermanlands län förvaltar naturreservatet.

För den fågelintresserade är Söderfjärden ett självklart utflyktsmål. Men även andra besökare har mycket att upptäcka i denna klassiska fågellokal. Följ stigen som går in i reservatet och upp på den mäktiga rullstensåsen. Här får du en magnifik vy över glittrande vatten, strandängar och de stora vassbältena.

Söderfjärden ligger vid en grund och näringsrik vik av Mälaren. Landskapet runt omkring reservatet är flackt och består av bördiga jordbruksmarker, alléer, skogsdungar och gamla grova lövträd. Den äldre bebyggelsen, kyrkorna och fornlämningarna vittnar om att platsen varit bebodd länge.

Reservatet domineras av en rullstensås som höjer sig ungefär 15 meter över Söderfjärdens vattenyta. På den södra delen av åsen växer det blandskog. Andra delar av reservatet, som strandzonen och ön Koholmen, består av öppna marker som betas av får och kor. Floran är mycket artrik och här hittar du många typiska hagmarksblommor.

Följ stigen som är lättgången och markerad med blått. Den börjar vid reservatsskylten vid golfbanan och går först i golfbanans kant för att sedan vika upp på åsen och vidare norrut längs reservatets gräns. På vägen tillbaka kan du ströva längs stranden genom betesmarken.

Förutom att observera fåglar kan du även besöka Rördrommens fältstation när du är här. Stationen ligger strax söder om reservatet och bedriver forskning och inventeringsarbete kring Söderfjärden. Här finns bland annat ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn, utställningar och en badplats.

Söderfjärdens officiella namn är Söderfjärden men eftersom fjärden heter Sörfjärden kallas reservatet också det. I reservatet finns information, parkering och rastplats för besökare.