• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Solberga

Vägbeskrivning

Solberga ligger i Mjölby kommun i Östergötlands län och är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Det skapades den 15 oktober 2001 och har en yta på 71 hektar. Området består av betade hagmarker med ekjättar, blandskogar och en gammal tallskog. Det finns även spännande gravfält från järnåldern att besöka.

I Solberga finns 17 nationellt rödlistade (hotade) arter och sex regionalt rödlistade arter. Området är rikt på vedlevande skalbaggar tack vare de gamla, ihåliga träden. Det finns även ovanliga arter av lavar och svampar, såsom gammelekslav, gul dropplav och oxtungssvamp.

På våren blommar buskar av slån och hagtorn vackert vitt och väldoftande. I reservatet finns även en fin flora med växter som slåttergubbe, kattfot, stagg och rödkämpar. Kor betar i hagarna och gynnar dessa växter.

Solberga ingår i Natura 2000, EU:s nätverk för värdefull natur. Området är även ett riksintresse för kulturmiljövården på grund av de två gravfälten från järnåldern med cirka 150 gravar. Gravarna är av olika typ, stensättningar, resta stenar, domarringar, kammargravar och även en treudd. En stensträng från järnåldern finns också att beskåda i närheten av gravfälten.

Solberga är ett vackert område att besöka för den som är intresserad av natur och kulturarv. Det finns information, parkering och rastplatser tillgängliga för besökare.