• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Soldatmossen

Vägbeskrivning

Soldatmossen är ett naturreservat som ligger i kommunen Uppvidinge i Kronobergs län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 17 januari 2001. Det täcker en yta av 48 hektar och består av en högmosse omgiven av urskogsartad skog och mindre våtmarkspartier.

Naturvärdena i Soldatmossen är knutna till den gamla skogen och mossens orörda skick. Skogen består i huvudsak av sumpskog, men det finns också mindre partier med skog på fast mark. Gran, björk och tall är de vanligaste träden och skogen är i stort sett orörd och upp till 140 år gammal. Här finns även riktigt gamla träd - i norra delen står enstaka träd som är 200-250 år gamla - och många döda träd och död ved.

På högmossen, som inte är påverkad av diken eller avverkningar, växer en del tall och björk. Mindre hackspett och järpe är exempel på fåglar som brukar trivas i den här typen av olikåldriga sumpskogar. De gamla träden och den döda veden gynnar många insekter och vedlevande svampar.

Soldatmossen är också gränsad av Garvarebäcken i väster och söder. Sammanfattningsvis är Soldatmossen ett viktigt och skyddat område för att bevara den orörda skogen och högmossen, vilket också främjar många viktiga arter av djur och insekter.