• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sör-Lomsjöberget

Vägbeskrivning

Reservatet utgörs av Sör-Lomsjöbergets nord- och västbranter samt delar av den mellanliggande högplatån. Området ligger ovanför högsta kustlinjen på 320–530 meter över havet. Skogarna i området består nästan uteslutande av produktiva grannatur- och urskogar. Den nordliga branten består till större delen av en mycket fin, hänglavsdraperad granurskog på blockrik mark med flera mindre stup. Skogen är fullskiktad och luckig med rikligt med 150–200 åriga granar.

Naturen på högplatån i de centrala delarna av reservatet skiljer sig markant från de omgivande granskogarna. Området är tydligt påverkat av höjdläget med fjällbjörkslika björkar och granar som ofta ger ett pinat intryck.

Sör-Lomsjöberget är ett viktigt område för biologisk mångfald och skyddar flera hotade arter, både växter och djur. Bland annat finns här rödlistade arter som blåsippa, gullviva och tallticka. Området är också viktigt för fågellivet med arter som tjäder, spillkråka och kungsfågel.

Besökare som vill uppleva Sör-Lomsjöbergets vackra natur kan följa de markerade vandringslederna som går genom området. Det finns också möjlighet att fiska i sjöarna i närheten. Det är viktigt att tänka på att inte störa naturen och följa de regler som finns för att skydda området.