• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sörbo norra

Vägbeskrivning

Sörbo norra är ett naturreservat beläget i kommunen Heby i Uppsala län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Uppsala län, skapades den 11 februari 2010 och består av en landyta på 23 hektar, helt täckt av skog.

Terrängen i området är kuperad och varierad med små uppstickande hällmarker, stenblock och fuktiga svackor. Trots att skogen har brukats försiktigt av bönderna från Sörbo, har den blivit en tillflykt för många sällsynta växter och djur. Här kan man vandra över mjuka mossmattor och uppleva naturens lugn.

I västra delen av området finns kulturhistoriska lämningar i form av 1-1,5 meter djupa och 5-7 meter breda gropar i marken. Dessa gropar vittnar om att här framställdes tjära en gång i tiden. Idag växer här gamla granar och äldre grova lövträd som asp och björk tätt tillsammans. På den skuggiga marken bildar husmossan tjocka mattor och den lilla skogsorkidén knärot kan också hittas.

Den lövrika barrskogen i Sörbo norra är en utmärkt boplats för många idag trängda växter och djur. Många av dem gynnas av att träden är gamla, till exempel den kräsna talltickan som bara växer på tallar som är minst 150 år. I området finns också flera arter som trivs i asp, till exempel den gröna aspvedbocken, mossan päronulota och stor aspticka.

Letar man vid stenblock och på berghällarna kan man också hitta ett antal intressanta arter som växer vid skuggade klippspringor och bergväggar, till exempel nordlig fjädermossa.

Besökare i Sörbo norra kan ta del av information om reservatet och dess unika flora och fauna. Reservatet är också en skyddad plats för sällsynta arter och är ett viktigt område för bevarande av den biologiska mångfalden i Uppsala län.

Information