• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sörskog Skallberget

Vägbeskrivning

Sörskog Skallberget är ett naturreservat beläget i Hagfors kommun, Värmlands län. Reservatet skapades den 5 maj 2009 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Naturreservatet sträcker sig över en yta av 44 hektar, vilket består av 38 hektar skog och övrig landyta.

Syftet med att skapa Sörskog Skallberget var att bevara livsmiljöer för missgynnade och hotade arter såsom naturlig gammal tallskog, barrskog med hög andel död ved samt lövrik barrnaturskog. Området utgörs av ett höjdparti som ligger 420 meter över havet, branter och sluttningar. Inom området finns sex nyckelbiotoper.

I reservatet finns en gammal skog med senvuxna granar och knotiga, plattkroniga tallar, varav vissa har en ålder på uppemot 300 år. Död ved finns i form av torrträd, lågor och högstubbar. Området bär också spår av brandpåverkan med brandstubbar spridda i reservatet.

De lägre delarna av reservatet domineras av gran och har hög och jämn luftfuktighet. Området har låg mänsklig påverkan och har därför bevarat sina naturskogskvaliteter. Besökare kan lära sig om naturreservatet genom att ta del av informationen på plats. Sörskog Skallberget är ett viktigt område för bevarande av hotade arter och livsmiljöer.

Information