• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stenbäcken

Vägbeskrivning

Stenbäcken är ett naturreservat beläget i kommunen Filipstad i Värmlands län. Reservatet skapades den 30:e oktober 2014 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Med en landyta på 27 hektar består hela reservatet av skog.

Syftet med naturreservatet är att bevara en naturlig skogsbäck med en unik kryptogamflora, vilket inkluderar lavar, mossor och svampar. Bäckens närhet ska skydda karaktäristiska växt- och djursamhällen samt bevara biologisk mångfald i ett område med värdefull näringsrik granskog med lövinslag och ge goda förutsättningar för dess typiska arter.

Berggrunden inom reservatet domineras av granit med en diabasgång. Vid bäcken finns EU:s rikaste förekomst av späd bäckmossa, en rödlistad art som anses sårbar. Rödlistade arter har även påträffats i andra delar av området, framförallt bland lavar och svampar men även en artrik kärlväxtflora växer här.

En del av naturreservatet ligger inom Natura 2000–området Mögrevsbäcken som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Genom att bevara detta reservat skyddar vi vår miljö och bidrar till att upprätthålla en balans i naturen.