• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stor-Klöverhuvudet

Vägbeskrivning

Berget Stor-Klöverhuvudets topp sticker upp strax över 390 meter över havet, och reservatet sträcker sig från toppen ner över en brant sydsida som längst ner övergår i myrmark. Reservatets norra del ligger uppe på bergsplatån och är mycket flackare. Här uppe finns också en mindre myr.

I stora delar av reservatet växer en urskogsartad granskog som blivit påverkad av brand. I granarna finns på sina ställen rikligt med hänglavar. I skogen finns också grova aspar och gamla sälgar som bidrar till att flera ovanliga arter trivs i området, exempelvis lunglav och olika njurlavar. Längst i sydost finns en tallskog med stort inslag av björk.