• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Stora Les branter

Vägbeskrivning

Området är mycket kuperat och de högsta bergsryggarna ligger över hundra meter över vattenytan i Stora Le, som ligger cirka åtta kilometer norr om centralorten Ed. Stora Les branter omfattar cirka sju kilometer av Stora Les östra strand.

De skogliga naturvärdena i reservatet är stora med ett stort inslag av gamla och grova träd. Kalkinslaget i marken ger upphov till flera ovanliga växter, lavar och mossor på vissa platser. Flera olika fåglar kan också ses i området, bland annat tjäder, nattskärra, trädlärka och flera hackspettsarter.

För besökare finns det parkering och rastplats i naturreservatet.