• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Styggvrån

Vägbeskrivning

Styggvrån är ett naturreservat beläget i Karlstads kommun i Värmlands län. Naturreservatet har en yta på 28 hektar och skapades den 16 juni 2014. Förvaltningen av naturreservatet ligger under Länsstyrelsen i Värmlands län.

Naturreservatet Styggvrån är en skogsreservat som utmärker sig genom den basiska marken som ger upphov till en speciell markflora med bland annat blåsippa och trolldruva. Området är av stor betydelse för att bevara höga naturvärden och den artrikedom som finns i området.

Reservatet har en kalkpräglad grandominerad naturskog och en lövskog med viktiga strukturer såsom gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Detta gör att området är av stort ekologiskt intresse för att bevara skogsekosystemet och den biologiska mångfalden i området.

Styggvrån ingår i det större Natura 2000-området Storområdet Örten som är en del av EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden. Syftet är att bevara områdets skogar samt dess ekosystem och biologiska mångfald. Genom att skydda området bidrar man till att säkerställa att framtida generationer också kan uppleva och ta del av dess unika naturvärden.