• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Sundranäs

Vägbeskrivning

Sundranäs är ett naturreservat beläget i Kronobergs Län, Ljungby kommun. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Kronobergs län den 9 oktober 2009 och har en storlek på 85 hektar. Av dessa består 39 hektar av landyta medan 46 hektar utgörs av vatten. Skogen utgör 34 hektar av reservatet.

Sundranäs ligger på en udde i Sjön Bolmens södra del, strax norr om Kafjorden. Reservatet består av bokskogar av hög ålder med inslag av ek och lönn. Betesmarkerna omges av bokdominerade lövskogar och barrskogar. Det finns även vattenområden med uddar där tallen dominerar samt öar med äldre skog. På betesmarkerna finns lövdungar och öppen mark med enstaka lövträd.

Den sällsynta arten granspira växer på vissa platser i reservatet. Skogen som fått växa under lång tid med gamla grova träd och mycket död ved är en viktig miljö för många organismer, som svampar, lavar och insekter. Jättetickan, en sällsynt trädlevande svamp, kan hittas på bokstammar i området. Lunglaven, som också finns i området, är ett tecken på att området haft skog under lång tid.

Reservatet gränsar i söder till en gammal banvall som används som vandrings- och cykelled. I reservatet finns information tillgänglig för besökare. Sundranäs är ett vackert naturreservat med en varierande miljö som är värd att besöka.

Information