• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Susehålsravinen

Vägbeskrivning

Susehålsravinen är ett naturreservat som ligger i kommunen Ydre i Östergötlands län. Reservatet är 30 hektar stort och består helt av skog. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 16 december 2006.

I reservatet finns information och parkering. En av områdets specialiteter är de döda träden som ligger i vattnet och skapar livsmiljöer för exklusiva mossor. Här finns också en mängd småkryp som blir till föda för fisk, exempelvis öring.

Skogen i och kring Susehålsbäcken utgör området och flera skogsbeklädda ravinarmar har bildats genom att de lösa jordlagren har spolats bort i en förgrenad förkastningsspricka i berget. Skogen är grandominerad men i de högt liggande delarna finns även tallskog. Längs bäcken, i rasbranter och sumpskogar växer gott om lövträd.

I ravinens botten finns upprinnor med källvatten och där är växtligheten rik på örter som blåsippa, gullpudra, skärmstarr och den sällsynta skogssvingeln. I den skuggiga, slingrande bäcken finns bra lekbottnar och fina uppväxtområden för Silveråns öring.

Susehålsravinens naturreservat är särskilt värdefullt på grund av det fuktiga klimatet som bildas här, tillsammans med tillgången på döda och gamla träd. Dessa faktorer gynnar många mossor, lavar och svampar. Sammanlagt är nio nationellt rödlistade arter funna i området.

De gamla träden i området, granar och tallar i åldrar kring 120-140 år, finns kvar tack vare ett försiktigt skogsbruk och att skogen delvis använts för bete vilket skedde så sent som in på 1940-talet. Spår från träkolsframställning finns också i form av ett par kolbottnar.