• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Svartekulla

Vägbeskrivning

Svartekulla – en pärla vid Tidan

Svartekulla är ett nyligen skapat naturreservat beläget i Tidaholm kommun i Västra Götalands län. Med en yta på 14 hektar är det ett relativt litet område, men med stor biologisk mångfald. Reservatet består främst av 13 hektar landyta och sex hektar skog.

Det som gör Svartekulla så speciellt är dess närhet till ån Tidan. Området ligger utmed åns meandrande vattenfåra, och gränsen i väst går mitt i ån. Vid högvatten översvämmas området och skapar flacka mader som är värdefulla för fågellivet. Flera olika fågelarter trivs här, och det är ett populärt område för fågelskådare.

Runt Tidan finns också värdefulla strandmader som översvämmas kontinuerligt. Svartekulla är inget undantag, och det är just dessa mader som är så viktiga för fåglarna. Men även en del intressant flora finns i intilliggande områden som kan sprida sig till naturreservatet.

Det är på många ställen riktigt blött och svårforcerat i Svartekulla. Två mindre skogsområden sticker upp på sandåsar mitt i det blöta. Skogen som växer här är barrblandad lövskog med mycket död ved som bland annat insekter och svampar gillar. Man kan se spår av att skogen förr har betats i form av kjolgranar, gamla enar, gläntor här och där samt en del rester av en hävdgynnad flora.

Svartekulla är ett naturreservat som förvaltas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Det skapades den 30 december 2021 och är en pärla vid Tidan. Reservatet är en viktig livsmiljö för fåglar och annat djurliv, och en plats där man kan uppleva den vackra och varierade naturen i Tidaholm kommun.