• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tällberget

Vägbeskrivning

Tällberget är ett naturreservat som ligger i kommunen Kalix i Norrbottens Län. Reservatet, som förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län, skapades den 26:e juli 2010 och är 141 hektar stort.

Naturreservatet består av 141 hektar landyta, varav 86 hektar är skog. Tällberget är lättillgängligt och från toppen av berget kan man njuta av en vacker utsikt över det omkringliggande landskapet. Trots att reservatet är relativt litet så visar det upp en variation av olika skogstyper med höga naturvärden.

Större delen av reservatet består av urskogsartad tallskog på karg hällmark med insprängda klapperstensfält. Runt den karga tallskogen står frodigare och grandominerande barrblandskogar. Generellt i barrskogen finns stora inslag av lövträd och på håll har skogen tydlig karaktär av lövbränna, det vill säga mycket lövrik skog som vuxit upp naturligt efter skogsbrand.

Spår efter skogsbrand kan ses i hela reservatet, både som stamskador på de äldsta träden, så kallade brandljud, och som kolad ved på stubbar och liggande döda träd. Tällberget ligger under högsta kustlinjen och havets vågsvallningar har kraftigt bidragit med att forma berggrunden och de olika stenbundna miljöerna.

Något som tillsammans med de olika skogstyperna bildar en mosaikartad och variationsrik natur.