• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tjärnberget

Vägbeskrivning

Tjärnberget är ett naturreservat beläget i kommunen Forshaga i Värmlands län. Reservatet skapades den 8 december 2015 och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Med en total yta på 57 hektar, varav 55 hektar utgörs av land och 1 hektar av vatten, består reservatet av 35 hektar skog.

Tjärnberget är känt för sin frodiga växtlighet i brant terräng och ljudet av nötkråkans sång. Berggrunden är basisk och reservatet är ett hyperitberg med en rik förekomst av kalkgynnad flora. Inom området finns flera rödlistade arter och signalarter, inklusive kärlväxter, mossor, lavar, fåglar, insekter och svampar.

Cirka 11 hektar av reservatets totala yta ingår i det europeiska nätverket Natura 2000, vilket syftar till att skydda naturtyperna näringsrik granskog och taiga samt arten hällebräcka, som alla är upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv. Naturreservatet Tjärnberget bildades för att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar. Besökare kan uppleva en unik och rik naturupplevelse i reservatet.