• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Tokil

Vägbeskrivning

Naturreservatet Tokil är ett nytt tillskott till Värmlands Läns naturutbud. Det är beläget i Årjängs kommun och förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län. Reservatet skapades den 7 oktober 2021 och täcker en yta på 56 hektar, varav 53 hektar utgörs av land och 2 hektar av vatten.

Inom Tokils gränser finns en varierande natur, med allt från täta lövskogar med ädellöv till ängar, sumpskogar och öppen myr. Skogen utgör den största ytan i reservatet och är en blandning av igenväxningsskogar av löv och högproduktiv granskog. Skogsbestånden varierar i struktur och sammansättning, från täta lövdominerade successionsstadier till partier med mycket högvuxen och grov granskog.

I de låglänta områdena finns aldominerade kärr med höga naturvärden, sumpskogar och öppen myr. Vidare finns ett par större bäverdammar med extremt stora mängder död ved, både liggande och stående, samt barrved och lövved. Smärre partier av öppen mark förekommer också inom reservatet.

Tokil är ett naturreservat som bjuder på en rik naturupplevelse med många olika naturtyper att utforska. Det är en perfekt plats att besöka för den som vill uppleva Värmlands rika naturutbud.