• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torps bergbrant

Vägbeskrivning

Torps bergbrant är ett naturreservat som ligger i Säffle kommun i Värmlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 12 juli 2013. Det är 20 hektar stort och består av 19 hektar skog och 1 hektar annan mark.

Reservatet har höga biologiska värden och är fullt av signalarter av mossor, lavar och svampar. Området ligger på en brant sydsluttning och höjderna domineras av gammal tallskog, medan det längre ner växer lövblandad granskog. Vid foten av sluttningen finns ett bäckdråg där näringsrikt markvatten bildar små kärr.

Berggrunden i den nedre delen är basisk, vilket påverkar växtligheten så att den är frodig och rik på örter. Mossbelupna lodytor av sten och solexponerad död ved som asphögstubbar, liggande döda tallar och stående torrträd av olika trädslag samt gamla träd, främst tall, är andra viktiga strukturer i reservatet.

Reservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och de värdefulla naturmiljöerna. Skogen har inte varit brukad med moderna metoder och har därför under lång tid utvecklats till en "naturskog". Den ska lämnas att utvecklas fritt i naturreservatet.

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Besökare kan ta del av information om reservatet på plats.