• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Torsberget

Vägbeskrivning

Torsberget är ett naturreservat beläget i Värmlands län i kommunen Forshaga. Reservatet skapades av Länsstyrelsen i Värmlands län den 16/06/2014 och har en total yta på 103 hektar, varav 101 hektar är land och 1 hektar är vatten. Området består främst av skog med en yta på 92 hektar.

Tack vare den höga kalkhalten i hyperitberget finns en speciell kärlväxtflora i området, med bland annat blåsippa, vårärt, hassel och lind. Syftet med att bevara Torsberget som naturreservat är att skydda den kalkpräglade och grandominerade naturskogen med gamla träd, döende och döda träd samt död ved.

Reservatet Torsberget är också en del av Natura 2000-området Storområdet Örten, som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Genom att bevara en sammanhängande skog ger det sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska också skyddas i reservatet.