• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Uvviken-Kyrkogårdsön

Vägbeskrivning

Naturreservatet sträcker sig över en yta av 336 hektar, varav 111 hektar är landyta och 224 hektar är vatten. Området består av en kustremsa mellan Smygviken och Boviken samt Kyrkogårdsön och flera mindre öar, kobbar och skär. Stränderna kännetecknas av sprickdalar och rundhällar och är branta. Skogen i området består av hällmarkstallskog och barrblandskog med varierande ålder på träden. Det finns även vindpinade tallar och en del lågor. Vegetationen är artfattig men i mindre stråk finns en artrikare flora.

Naturreservatet är populärt för friluftslivet och erbjuder flera skyddade naturliga hamnar och bra badplatser. Skyddet av området har delfinansierats med medel från EU:s LIFE-naturfond. Fonden syftar till att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.