• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västerby lövskogar

Vägbeskrivning

Västerby lövskogar är ett naturreservat beläget i Linköping kommun i Östergötlands Län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 14:e juli 2004. Med en storlek på 175 hektar, består reservatet av 121 hektar landyta och 54 hektar vatten. Den 95 hektar stora skogen är en viktig livsmiljö för arter som lever i och på ek.

Reservatet består av ekhagmarker, lundar, och strandskogar med ädellöv och asp. Området är relativt stort och har en mångfald av trädslag och buskar. Lav- och svampfloran på ekarna i den södra hagmarken har visat sig vara rik, med bland annat åtta nationellt och en regionalt rödlistad art. Mest anmärkningsvärd är den rika förekomsten av blekticka.

I strandskogarna finns mossor som fällmossa, guldlocksmossa, platt fjädermossa och traslav. I lundmiljöerna blommar den rika floran som bäst på våren med bland annat trolldruva, vippärt, vårärt, tvåblad, sårläka, lungört, blåsippa och spenört. I de mer öppna hagmarkerna finns en annan typ av artrik flora som också gynnas av bete. Bland dessa växter kan nämnas darrgräs, harstarr, knägräs, sommarfibbla, prästkrage, ängsfryle, stagg, slåtterblomma, gullviva, jungfrulin, gullviva, ängsskallra och svinrot.

I naturreservatet finns också en äng som sköts med slåtter. Här är floran mycket artrik och ett besök under försommaren rekommenderas. Tidigare fanns en stor population av den mycket ovanliga dårgräsfjärilen i Västerby lövskogar. De stora lövskogarna och de mosaikartade betesmarkerna vid Västerby har goda möjligheter att återfå en livskraftig population av dårgräsfjäril. Även en lång rad andra hotade arter gynnas om området sköts på det sätt som dårgräsfjärilen mår bra av.

För besökare finns badplats, information, parkering, rastplats, eldstad och vindskydd att tillgå längs sjön Lilla Rängen, i hjärtat av eklandskapet mellan Bjärka Säby, Bestorp och Brokind. Västerby lövskogar är ett viktigt och vackert naturreservat i Östergötlands Län.

Badplats
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad
Vindskydd
View this post on Instagram

A post shared by TEMAMET Design AB (@temametdesign)