• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Västra Hargs lövskogar

Vägbeskrivning

Västra Hargs lövskogar är ett naturreservat på 344 hektar beläget i Mjölby kommun, Östergötlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötlands län och skapades den 21 december 2009. Av reservatets totala yta utgör landyta 323 hektar och vattenyta 20 hektar. Inom reservatet finns en skog på 183 hektar samt en mängd anordningar såsom utsiktspunkter, badplatser, toaletter, informationsskyltar, parkeringar, rastplatser och eldstäder.

Västra Hargs lövskogar utgör ett av Östergötlands största lövskogsreservat med en mångfald av lundar, ädla lövträd, gamla aspar och ihåliga träd. Området utgörs av en mosaik av lövskogar, betesmarker, sjöar och våtmarker och utgör en övergång mellan slättlandskap och skogslandskap.

Reservatet har ett högt naturvärde och är främst kopplat till asp och ek samt den rika tillgången på gamla träd och död ved. Här kan man se flera olika slag av hackspettar, och i de ihåliga träden häckar bland annat skogsduva, göktyta och kattuggla. Områdets flora av lavar och svampar är särskilt rik och exklusiv med flera ovanliga arter.

Under våren blommar lövskogsmarken som vackrast med en mängd sippor och andra vårblommor. I öppnare partier finns även gott om nattviol, smörbollar och brudborste som vittnar om gångna tiders slåtterhävd. På de ännu öppna och hävdade betesmarkerna och slåtterängarna är blomsterprakten särskilt rik med arter som jungfrulin, brudbröd, ängsvädd, nattviol, solvända, darrgräs, pillerstarr, ormrot, slåttergubbe, svinrot, ängsskallra och på sina ställen kattfot.

Vid ett besök i Västra Hargs lövskogar har man stora chanser att se häger, fiskgjuse och bivråk. Man kan ta en promenad på leden runt den lilla fågelsjön Aren eller gå upp i fågeltornet och höra tranornas tutande. Området kring Västra Harg utgör ett gammalt odlingslandskap där flera stora gårdar och herrgårdar ligger kring Kilarpesjön och Hargsjön. Områdets rika jordar och goda förutsättningar för jakt och fiske har historiskt lockat till sig maktens folk, vilket Svaneholms borgruin vittnar om.

Utsikt
Fågeltorn
Badplats
Toalett
Information
Parkering
Rastplats
Eldstad
View this post on Instagram

A post shared by Andreas Andersson (@misterandypandy)