• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Vedåsa

Vägbeskrivning

Vedåsa, ett naturreservat på 367 hektar, är beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Reservatet skapades den 19 december 2007 och förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Av de totala 367 hektarna består 233 hektar av landyta och 134 hektar av vatten. Skogen täcker en yta på 129 hektar.

Vedåsa naturreservat består mest av vattenmiljöer, ädellövskogar och betesmarker. Reservatet inkluderar Helge å, Agunnarydssjön och norra delen av sjön Möckeln. De stora naturvärdena i reservatet inkluderar betesmarker, betad skog, äldre grova ädellövträd, ädellövskogar, våtmarker, videbevuxna stränder och vattenmiljöer. Gamla lindar, stenmurar och odlingsrösen vittnar om markens användning i äldre tider.

Reservatets vattenområden har stor betydelse för djurlivet och här finns såväl fågelarten mindre hackspett som fiskarten mal – båda hotade arter. Fåglar som häckar i området inkluderar mindre hackspett, kattuggla, lärkfalk och bivråk. I vattenområdena häckar trana, sångsvan, rördrom, brun kärrhök, kricka och rödbena. Besökare har också chans att få se mindre flugsnappare, trastsångare, svarttärna eller till och med den mäktiga havsörnen – alla är de några av de fågelarter som ibland besöker området.

Den hotade fiskarten mal har också lek- och uppväxtplats i Vedåsa. Förutom naturupplevelser finns det anordningar som information, parkering och rastplatser för besökare att använda.