• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Yrafdeltat

Vägbeskrivning

Naturreservatet Yrafdeltat ligger i kommunen Arjeplog i Norrbottens län och förvaltas av Länsstyrelsen i Norrbottens län. Reservatet skapades den 6 maj 1974 och består av totalt 724 hektar mark, varav 526 hektar utgörs av landyta, 198 hektar av vatten och 134 hektar av skog.

Yrafdeltats naturreservat är beläget vid det delta där Laisälven flyter in i sjön Yraf. Deltat har varit en viktig slåttermark för gårdar runt sjön och slås fortfarande årligen. Det är en rik miljö för rastande sjöfåglar och består av våtmarker och örtrika ängsmarker.

Laisälven har skapat ett näringsrikt slam från fjällen som har bildat deltat. De yttre delarna av deltat växer till medan andra delar eroderas så att stränderna rasar. Det bördiga fjälldeltat, vattenkraften i forsarna och skogens ved var förutsättningar för att Adolfström blev en industriort med en silverhytta från 1772.

Gruvdriften var kortvarig och 1821 brann hyttan ner vilket ledde till att Adolfström blev öde. Delar av deltat slås idag som en naturvårdsåtgärd för att bevara det gamla slåtterlandskapet. Deltat är en mosaik av torrare älvbrinkar och längre från älvfåran blöta laguner och starrkärr.

Stora delar av Yrafdeltat är bevuxna med täta videsnår, där älgarna trivs, medan andra delar har öppen mark med tuvtåtel eller starr. På våren blommar kabbelekan längs stränderna och senare på sommaren kung Karls spira. I ängsmarken kan man hitta den lilla ormbunken låsbräken och örter som fjällgentiana, ängsskallra och polarbräsma. Smörbollar och stormhatt blommar mellan videbuskarna.