• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Yttre Hedane

Vägbeskrivning

Yttre Hedane är ett naturreservat som ligger i Säffle kommun, Värmlands län. Reservatet förvaltas av Länsstyrelsen i Värmlands län och skapades den 18 juni 1979. Med en storlek på 10 hektar består reservatet av 10 hektar landyta och 6 hektar skog. Besökare kan hitta anordningar som dass, information och parkering i reservatet.

Reservatet erbjuder en möjlighet för besökare att studera våra lövträd och artrik ängsflora. Den södersluttade lövängen som utgör området ger en vidsträckt utsikt över det omgivande skogslandskapet i söder. Yttre Hedane har en imponerande samling av trädarter, där inte mindre än 13 olika trädarter växer i reservatet, däribland ädellövträden ask, alm, ek, lind och lönn.

Historiskt har det funnits två gårdar inom reservatet. Den äldsta gården omnämns redan på 1580-talet i jordeböckerna som ett skattelagt torp. Idag finns en magasinsbyggnad kvar i den norra delen av reservatet, men i övrigt finns endast husgrunder som påminner oss om var gårdarna varit placerade. Odlingsmarken och gårdsmiljöerna hävdas idag genom årlig slåtter.

Reservatet bildades för att bevara ett gammalt odlingslandskap med rester av lövängar och spår efter äldre tiders hamling, och för att ge den naturliga ängsfloran och ädellövvegetationen en möjlighet att överleva. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000. Yttre Hedane är ett lämpligt utflyktsmål för den som vill beundra våra lövträd och ta del av den artrika ängsfloran som finns att upptäcka i reservatet.