• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Naturreservatet Yxkullsund

Vägbeskrivning

Yxkullsund är ett naturreservat beläget i Ljungby kommun i Kronobergs län. Det förvaltas av Länsstyrelsen i Kronobergs län och skapades den 10 januari 2004. Naturreservatet har en landyta på 123 hektar, varav 60 hektar är skog.

Reservatet består av en variation av jordbruksmark och skogsmark runt Yxkullsunds herrgård. Här finns ett öppet landskap, trädbevuxna betesmarker, ädellövskog och sumpskog som ger ett mycket rikt växt- och djurliv. Gamla grova lövträd, framförallt ek, är en viktig livsmiljö för många lavar, svampar och insekter.

I Yxkullsund finns ett rikt fågelliv där mindre hackspett, bivråk och nötkråka har observerats. Bland djuren kan man även hitta Läderbaggen, en tre centimeter stor skalbagge som lever i gamla ihåliga träd.

Naturreservatet har även ett rikt växtliv med arter som kattfot, svinrot, nattviol och klockgentiana i betesmarkerna, sjötåtel och rödlånke i de blöta maderna samt tandrot och blåsippa i lundarna.

Utöver den naturliga skönheten, innehåller reservatet även många fornlämningar och kulturhistoriska spår. Åkermark med talrika odlingsrösen, hamlade träd och mäktiga stenmurar berättar om hur markerna har använts under olika tidsåldrar.

Besökare kan dra nytta av information, parkering och rastplatser som finns tillgängliga i området. Yxkullsund är en plats som är väl värd ett besök för att uppleva den rika naturen och den historiska kulturen.