Sölvesborgs slott

Foto: Helen Simonsson

Sölvesborgs slott är en borgruin i Sölvesborgs socken i Sölvesborgs kommun. Anledningen till att den kom att kallas slott är att borgen, vid en del tillfällen, användes som övernattningsbostad åt kungligheter och därför i folkmun kom att kallas slottet.

Borgruinen ligger ca femhundra meter nordost om själva den medeltida stadskärnan i Sölvesborg. Borgområdet ligger strategiskt mellan havet och Ryssberget. Borgen har helt behärskat den vik som här skär in i landet och som under medeltiden bör ha varit en viktig landningsplats för gränshandeln mellan den danska Blekingekusten och det svenska Värendområdet inne i Småland. I dag kvarstår en hög kulle med ruiner efter det stora försvarstornet samt källare efter omgivande borggårdsbebyggelse. En femton meter bred vallgrav har omgett kullen och väster om denna låg den medeltida förborgen med ladugårdar och stallbyggnader.

Vid utgrävningar av borgkullen åren 1940-1942 kunde utgrävaren, intendent Lars Göran Kindström, konstatera tre olika byggnadsfaser innan den nuvarande borganläggningen uppförts. Vid anläggandet av denna sista borg förhöjdes kullen ca tre meter. Ett torn med 17 meters diameter byggdes uppe på kullen. Själva murtjockleken har varit imponerande 5,5 meter. Från den runda sockeln har tornet i sin nedre del troligtvis haft en sextonkantig form medan det i sin övre del varit åttakantigt. Ett utskjutande trapptorn har varit förbindelselänken mellan de olika våningarna.

Tornet har varit uppfört i så kallad skalmursteknik. Mellan ett yttre och ett inre tegelskal har man fyllt upp med murbruk och stora stenar. I dag återstår tornet endast till ca elva meters höjd. Nästan allt tegel forslades bort under alla år som ruinen fick tjänstgöra som stenbrott. Ett djupt källarrum finns bevarat. Enligt sägnen skulle amiralen Sören Norby på 1500-talet här ha grävt ner en stor skatt under några kopparluckor. Någon sådan påträffades inte vid utgrävningen.

År 1263 omtalas Valdemar av Braunschweig som länsherre över Blekinge och Sölvesborg. Han bör ha suttit på en föregångare till den nuvarande borgen. Det väldiga tornet bör ha uppförts under kung Erik Menveds tid, alltså de första två decennierna av 1300-talet. Kungens regeringstid markerar en kraftig uppgång för Danmark. I Öresund- och Skåneregionen märks detta bland annat genom de väldiga tegelbyggerier som påbörjas. I Köpenhamn, Malmö och Helsingborg började tre stora tegelkyrkor uppföras (Vor Frue kirke, S:t Petri kyrka och Mariakyrkan) samtidigt som borgen Kärnan byggdes i Helsingborg. Genom att uppföra en ny och större borg i Sölvesborg fick kungen en riksborg även i östra delen av sitt rike.

Borgen har haft ett mycket strategiskt läge. I början av 1400-talet vistades ofta drottning Margareta av Danmark och Erik av Pommern här. I samband med det nordiska sjuårskriget, under 1500-talets mitt, härjade svenska trupper i Blekinge. Länsherren Verner Parsberg fick 6 september 1564 fly från borgen och han satte själv eld på den innan avfärden. Ruinen tjänade som stenbrott under 1700-talet. Trots att den fridlystes år 1816 fortsatte nedbrytandet.

Karta till Sölvesborgs slott

Visa positionen i Google Maps

Äventyr i närheten

Ugnsmunnarna

Ugnsmunnarna är två stycken grottor på Ivö i Ivösjön nordost som Kristianstad. Grottorna är kalkstensgrottor och ligger i strandkanten. Den norra grottan är ungefär 11 meter lång och har två öppningar. Grottan är en halvcirkelformad tunnel. Den södra grottan är en ungefär 10 meter lång tunnel in i berget. Källa: https://www.geocaching.com/geocache/GC5K09Z Källa: https://greater-copenhagen.net/ugnsmunnarna/ Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%B6 […]

Grottor

Här finns två grottor vars ingångar ligger ca 10 m från varandra och vars inre har viss kontakt. Den första grottan har en ingång från en smal avsats 2-2,5 meter ovan mark i en brant bergssida. Grottan är ca 5 meter lång och 2,5-4 meter hög, med sluttande bergväggar och tak. För att komma in […]

Snapphanegrottan

Snapphanegrottan i norra änden av Ivösjön består av tre större block som bildar ett grottliknande utrymme. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/981e5a25-8682-4957-8f59-dde007da7f66

Ugnsmunnen

Ugnsmunnen är en mindre grotta norr on Ivösjön. Grottan har bildats mellan två flyttblock. Flyttblocken är 5-8 meter höga. Öppningen mellan blocken är 2 meter bred och ungefär 1 meter hög och löper in och upp mellan blocken. Källa: https://app.raa.se/open/fornsok/lamning/a93ec49b-c5a2-43d6-8c6b-77ff502b7e90

Åhus borg

Åhus borg, på medeltiden Castro Aaos, var en borg i Åhus i nordöstra Skåne. Den var en av landskapets viktigaste och äldsta medeltida borgar och dess huvudsakliga syfte var att skydda inloppet till Helge å. Länge har borgen ansett ha varit ett palats – ett refugium – åt den danska ärkebiskopsstolen. Men resultatet efter ett större forskningsprojekt, lett av Regionmuseet i Kristianstad 2006–2010, har gett […]

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *