• Grottor
 • Ruiner
 • Vattenfall
 • Raviner
 • Gruvor
 • Torn
 • Ättestupor
 • Vildmarksstugor
 • Övrigt
Visa stor karta

Ametist?

Vägbeskrivning

Uppgift om Ametistfärgad kvarts, lite oklart om det exakt koordinaten.

V ästerby. (J f r kartskissen fig. 36.) Öster om Västerby komministerboställe finnas tre brott, av vilka det omedelbart invid järnvägen blott är en
liten skärpning, det norr om Holmsjön utgöres av en mindre dagöppning
om 4 X 5 m, som synes ha anlagts pa en utskiljning av grövre fältspat i
pegmatit. Det c :a I 200 m NO om komministerbostället belägna brottet
är den egentliga Västerbygruvan, vilken är belägen på komministerboställets skogsmark. Gruvan är upptagen i en i N -S utsträckt, minst 20 m bred,
tämligen flackt mot ö stupande pegmatitgang. Sidobergarten utgöres av en
småkornig, grå, något bandig eller rödslirig gnejs. Brottet är i dagytan
3o-4o m långt och s-6 m brett och enligt uppgift brutet till 32 m djup,
då tillgången sinade. Något NO om dagöppningen har ett schakt neddrivits
genom gnejsen i hängandet. Enligt en av H. E. Johansson I912 upprättad
beskriving visade pegmatiten vid brottets N :a ände följande dock ej särdeles
skarpt utpräglade zonanordning. Från ö mot V kunde här utskiljas:
L En c :a 5 m bred zon av röd, kvartsgenomväxt kalifältspat, gulbrun
oligoklas, ymnig muskovit i sammanväxning med kvarts samt underordnade
partier av självständig kvarts. En del brottstycken av sidabergarten iakttogos.

 1. C :a I m kvartsgenomvävd fältspat, huvudsakligen oligoklas, jämte något
  muskovit samt rikligt med svart turmalin.
  3· En några dm bred zon huvudsakligen av orent ametistfärgad kvarts
  med spridda partier av ljusröd fältspat, muskovit och turmalin.
 2. En oskarp gränszon, rik på bladig muskovit samt lameller av smutsgrön klorit.
  5· Själva fältspatbrottet. I N :a gaveln av brottet anstod grovspatig kalifältspat med inblandade partier av kvarts, turmalin och natronfältspat.
 3. En kvartszon = 3 men ännu ofullkomligare separerad.
  KVARTS, FÄLTSPAT OCH GLIMMER. IJJ
  7· En markerad c :a I m bred zon av spatig, gulgrön oligoklas, späckad av
  turmalin. Svarar tydligen mot zon 2, ehuru viss skillnad synes förefinnas.
 4. Grov pegmatitgranit = I, blottad i 2 m, därefter jordtäckt.