• Grottor
  • Ruiner
  • Vattenfall
  • Raviner
  • Gruvor
  • Torn
  • Ättestupor
  • Vildmarksstugor
  • Övrigt
Visa stor karta

Hällingsåfallet

Vägbeskrivning

Hällingsåfallet är ett naturfenomen beläget öster om Strömsund, med en fallhöjd på uppmätt 37 meter, vilket placerar det som Sveriges sextonde högsta vattenfall. Området kring fallet karaktäriseras av Sveriges längsta kanjon, där Hällingsån fortsätter sin sträckning genom en djup och smal ravin. Den omgivande miljön är noterbar för sin höga luftfuktighet, vilket främjar en specifik flora av mossor och lavar. Denna biologiska mångfald, tillsammans med fallets geografiska och geologiska egenskaper, gör Hällingsåfallet till ett betydande naturreservat. Tillgängligheten till fallet och kanjonen underlättas av en markerad vandringsled.

Hällingsåfallets historia är rik och varierad, med mänsklig aktivitet som kan spåras tillbaka till långt före modern tid. Redan 1893 tog Svenska Turistföreningen initiativet att göra denna naturskönhet mer tillgänglig genom att röja en stig fram till vattenfallet och konstruera en bro över det. Denna tidiga infrastruktur möjliggjorde för besökare att närmare beundra fallets kraft och skönhet.

Hällingsåfallet och dess omgivande kanjon är framstående exempel på den dynamiska geologin i regionen. Denna unika geologiska formation har formats genom årtusenden av erosion, där vatten från Hällingsån har skurit genom berggrunden och skapat den djupa kanjonen som vi ser idag. Området domineras av urberg och sedimentära bergarter, vilket har bidragit till kanjonens karaktäristiska lodräta stenväggar och det dramatiska fallets skapelse.

Hällingsåfallet och dess omgivande kanjon erbjuder ett rikt och varierat djurliv, vilket speglar den biologiska mångfalden i området. Den höga luftfuktigheten och den unika miljön kring fallet och kanjonen skapar idealiska förhållanden för ett flertal arter. Bland fåglarna kan besökare observera arter som ormvråk och stenfalk, vilka häckar i klippornas skrevor. Dessa rovfåglar utnyttjar kanjonens branta väggar för sina bon och utgör en viktig del av ekosystemet genom att reglera populationer av mindre djur. Dessutom bidrar områdets rika växtlighet och tillgång på vatten till att locka till sig änder och andra våtmarksfåglar.

Förutom fåglar är området även hem för ett antal däggdjur. Vattenkraftiga arter som utter och bäver finner livsvillkor längs Hällingsåns stränder, där bävrarna särskilt bidrar till ekosystemets dynamik genom sina dammbyggen. Dessa skapar i sin tur nya livsmiljöer för andra arter. Även områdets rikedom på insekter och smådäggdjur ger en grund för en rik näringskedja, vilken understödjer både rovfåglar och marklevande rovdjur. Hällingsåfallets område är således inte bara en plats av stor geologisk och estetisk betydelse, utan också en viktig habitat för ett brett spektrum av djurarter, vilket gör det till en betydelsefull biologisk resurs.

Hällingsåfallet, trots sin skönhet och lockelse för besökare, har varit skådeplats för flera tragiska olyckor genom åren. Dessa händelser påminner om naturens kraft och den respekt som krävs när man utforskar sådana områden. I nära anslutning till fallet har det rapporterats om fallolyckor, där besökare oavsiktligt kommit för nära kanten och förlorat fotfästet. Dessutom har det inträffat tragiska händelser där personer har omkommit, vilket understryker vikten av att iaktta stor försiktighet.

Området kring Hällingsåfallet är utsatt för rasrisk, delvis på grund av de naturliga erosionprocesser som formar kanjonen. De lodräta stenväggarna och det ständigt flödande vattnet bidrar till att berggrunden försvagas över tid, vilket kan leda till plötsliga ras. Dessa risker gör det viktigt för besökare att följa anvisningar och hålla sig till markerade stigar och utsiktsplatser. Att vandra utanför de etablerade lederna ökar risken för olyckor, inte bara på grund av rasrisk utan även på grund av det ojämna och ibland halgångna terrängen.

Över vattenfallet finns en bro så att fallet går att se från båda sidorna av Hällingsån. Nedströms finns flera fina utsiktsplats mot fallet, men var försiktig åtminstone två person har omkommit på platsen.

Foto av Hällingsåfallet